Katedrála v Ostravě

Použité materiály: 

KEIM Innotop

KEIM Optil

KEIM Optil Gold

KEIM Naturstein

KEIM Restauro Lasur

KEIM Soldalit


Realizace: 

2014-2015

 

Pohled do historie

Katedrála Božského Spasitele (také bazilika Božského Spasitele) v Ostravě je spolu s konkatedrálou Nanebevzetí Panny Marie v Opavě hlavním kostelem ostravsko-opavské diecéze. Nachází se v Moravské Ostravě uprostřed náměstí Msgre. Šrámka a je, hned po velehradské bazilice, druhým největším kostelem na Moravě.
V září 2014 byla zahájena rozsáhlá rekonstrukce katedrály. Ta zahrnovala opravu střechy lodi a věží, krovů, sousoší mezi věžemi, opravu oken a dveří a především celkovou obnovu fasády. V interiéru je po rekonstrukci nová podlaha a elektroinstalace, v opravených lavicích je instalováno nového topení, doplněno bylo také osvětlení. Proběhla kompletní oprava finální povrchové úpravy a nová výmalba. V bočních lodích je instalována expozice o diecézi a v bočním průchodu u vchodu vzniklo WC pro účastníky bohoslužeb a návštěvníky kostela. Křestní kaple byla změněna na eucharistickou kapli se svatostánkem a možností adorace Nejsvětější Svátosti přes den. Mariánský oltář P. Marie Lurdské je umístěn na místo oltáře se svatostánkem.

Výrazná je především změna barev nejen na fasádě, ale i v interiéru. Červenožlutou kombinaci nahradila nově navržená barevnost. Nové odstíny nekopírují historickou barevnost, ale na rozdíl od předchozí červenožluté kombinace se drží staršího principu, kdy základní ustupující plochy jsou tmavší než zdobné prvky vystupujících ploch.

Požadavky a kritéria při výběru materiálů

V interiéru i exteriéru byla před samotnou realizací, v rámci přípravy projektové dokumentace, provedena celá řada průzkumných prací, jež měly za cíl jednak podrobněji odhalit případnou původní barevnost a materiálové složení omítkových vrstev a finálních povrchových úprav, ale také stanovit, jaký typ materiálů a jaké technické parametry by měly mít při plánované generální opravě nově použité materiály. Vzhledem k charakteru objektu zde svou nezastupitelnou úlohu sehrály i požadavky ze strany pracovníků NPÚ. Při stanovení typu finální povrchové úpravy bylo důležitým aspektem především skloubení škály rozhodujících vlastností jako typ a složení barvy (minerální charakter), optika, difuzní bilance, garantovaná trvanlivost a odolnost, a to vše v kombinaci s pokud možno optimální jednoduchou zpracovatelností pro realizační firmu. V neposlední řadě i za přijatelných ekonomických podmínek a dlouhodobých garancí pro investora.

S ohledem na všechny uvedené aspekty byly po pečlivé úvaze a výběru z mnoha dodavatelských uchazečů vybrány právě materiály KEIM, jež především v oblasti finálních povrchových úprav spojují všechny požadované parametry. Roli při výběru dodavatele sehrála i přidaná hodnota poskytovaná společností KEIM v podobě kompletního technického servisu před realizací i během ní.

Technologie při rekonstrukci fasády

Jedním z důležitých technologických požadavků bylo celoplošné odstranění starého, nevhodného, degradovaného nátěru na bázi disperze akrylátu, jenž díky svým nevhodným technickým vlastnostem zapříčinil řadu závažnějších poruch v omítkových vrstvách. Toho bylo po provedených fyzických zkouškách docíleno pomocí specializované pastózní směsi k odstranění starých organických nátěrů, a to s minimálním poškozením a zásahem do stávajících omítkových vrstev a zdobných prvků fasády. Dalším důležitým bodem pak bylo dodatečné minerální zpevnění podkladů, neomezující difuzi a použití omítkové směsi pro doplnění, vhodné jak z hlediska složení pojiv a plniv, tak i pevnostních limitů.

Pro finální povrchovou úpravu pak byla po pečlivé přípravě receptur, vyvzorkování a výběru odstínu použita osvědčená minerální sol-silikátová barva KEIM Soldalit®, která jako jedna z mála splnila všechny předem stanovené a definované technické požadavky a vlastnosti.

Technologie při rekonstrukci interiéru

Před zahájením prací v interiéru bylo v oblasti finálních povrchových úprav potřeba vyřešit zásadní technický problém související s aktuální situací: stávající staré nátěry byly silně sprašující několikavrstvé klihové barvy s hydro-aktivními pigmenty. Tato situace byla v poměrně značném technickém konfliktu s požadavkem ze strany NPÚ na použití vápenné technologie při finalizaci povrchů v interiéru. Po mnoha adhezních zkouškách, stanovení rozsahu a stupně přípravy podkladů, odstranění starých nátěrů mechanickou cestou, dodatečném zpevnění a fixaci zbytků starých klihových nátěrů pomocí specializované směsi na bázi kopolymerů, bylo na základě dodatečných zkoušek a reálných vzorků materiálů rozhodnuto o použití minerálních sol-silikátových barev pro interiér KEIM Innotop® a KEIM Optil®. Ta má v mnoha technických a optických ohledech velmi podobné, ne-li stejné vlastnosti, jako barvy vápenné, avšak její zpracování a rovněž odolnost a trvanlivost jsou na nesrovnatelně vyšší úrovni, což je velmi příznivé i z hlediska pozdějšího uživatelského komfortu, údržby objektu atd.

Zajímavostí z technického hlediska je jistě použití specializované barvy s metalickými pigmenty KEIM Optil Gold jako imitace zlacení na veškerých zdobných prvcích interiéru. Tato cenově a realizačně dostupná metoda byla zvolena především z hlediska realizačně- ekonomických důvodů.

Další ukázkou variability a všestrannosti materiálů KEIM je pak kompletní obnova (čištění, lokální doplnění a retuše) pískovcových sloupů a s tím související imitace pískovcových soklů pomocí speciální techniky aplikace s využitím materiálové řady výrobků KEIM Naturstein a KEIM Restauro Lasur.

FAKTA
Celkové výměry:
Fasáda – cca 8000 m2
Interiér – cca 6000 m2
Realizace 2014–2015
Hlavní projektant: Ing. Arch. Šonovský
Generální dodavatel: Ridera a.s.
Spolupracující realizační firma: Fichna-Hudeczek a.s.
Návrh technologie, technický servis, dodavatele materiálů: Bednář Ivo – Keimfarben s.r.o. 
 

Další reference

Novákovy garáže Hradec Králové

Obnova fasády unikátní stavby z roku…

Sample box pro architekty

Fyzické ukázky vybraných systémů…

Technické listy ve slovenštině

kompletné technické listy vo slovenčině