Galerie v Hradci Králové

Použité materiály: 

KEIM Soldalit

KEIM Design Fixativ

KEIM Optil

KEIM Soliprim


Realizace: 

2014–2016


Investor

Královéhradecký kraj

Generální projektant

INS spol. s r.o.

Generální dodavatel

STAKO spol. s r.o.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Historie galerie

Galerie moderního umění v Hradci Králové byla založena v roce 1953 jako Krajská galerie tehdejšího Královéhradeckého kraje. V prvních letech své existence byla umístěna na zámku v Rychnově nad Kněžnou, na jaře roku 1963 se galerie vrátila do Hradce Králové a využívala pro svoji činnost dvě křídla biskupské rezidence na Velkém náměstí. Své stálé sídlo získala galerie v lednu roku 1990, kdy se přestěhovala do budovy bývalého Záložního úvěrního ústavu.

Sbírky galerie jsou zaměřeny především na vývoj českého moderního umění. Stálá expozice ze sbírek galerie sleduje vývoj českého moderního umění od přelomu 19. a 20. století až po tvorbu současných umělců.

Budova

Galerie moderního umění v Hradci Králové se nachází v historickém centru města, v pozdně secesní budově bývalého Záložního úvěrového ústavu, postavené v letech 1911–1912 podle návrhu významného českého architekta Osvalda Polívky. Na vstupním průčelí jsou umístěny bronzové plastiky Ladislava Šalouna, alegorie Obchodu a Úrody. Uvnitř budovy je v původní podobě, pouze s malými úpravami, zachována vstupní hala v přízemí a interiéry v prvním poschodí (štuková výzdoba, vitráže).

V letech 2014–2016 proběhla rozsáhlá rekonstrukce objektu, při které byly odstraněny necitlivé zásahy z minulosti a provedeno restaurování uměleckých děl a uměleckořemeslných dekorativních prvků v interiérech.

 

Fasáda

Fasáda objektu byla při předchozích opravách opatřena nevhodnými novodobějšími sekundárními nátěry na bázi disperze akrylátu, které zcela eliminovaly původní barevnost pohledových omítkových vrstev a strukturální rozmanitost fasády.Rovněž velmi zhoršily difuzní bilanci ve zdivu a omítkách, což ve svém důsledku vedlo k lokálně zvýšené degradaci nosných omítkových vrstev. Z těchto důvodů bylo nutno přistoupit k celoplošnému odstranění těchto nátěrů, kdy jako nejvhodnější byla zvolena metoda chemického odstranění v kombinaci s parním tlakovým čištěním. Tato metoda v maximální možné míře zachovává neporušené podklady – omítkové vrstvy, které mají být zachovány pro pozdější renovaci.

V průběhu realizace byl stav trvale konzultován s pracovníky NPÚ a především na základě jejich rozhodnutí a doporučení došlo ke změně původní koncepce projektu pro finální povrchovou úpravu (krycí, minerální sol-silikátový nátěr). Důvodem pro změnu byla velmi zajímavá a autentická barevnost původních omítek, především pak použitých plniv. Konečným požadavkem po mnoha konzultacích bylo lokální doplnění a oprava omítkových vrstev ve stejné struktuře, granulometrii a barevnosti plniv a následně barevné sjednocení fasády, avšak způsobem, který bude co nejvíce prezentovat původní strukturu a barevnost pohledových omítek, zároveň však bude plnit i svoji primární funkci, tedy ochranu a zvýšení odolnosti fasády jako takové.

Tohoto požadavku bylo po identifikaci potřebné pigmentace docíleno použitím minerální sol-silikátové barvy KEIM Soldalit®–arte bez obsahu titanové běloby s příslušně sníženou kryvostí. Provedení vzorků a korekcí kryvosti potvrdilo, že potřebný efekt bude umocněn stanoveným poměrem ředění s minerálním sol-silikátovým ředidlem KEIM Design Fixativ. Tento zvolený postup absolutně zachovává autenticitu struktur povrchu omítek a umožňuje v potřebné míře prezentovat původní barevnost, zároveň je však plnohodnotnou povrchovou úpravou ve smyslu ochrany fasády a rovněž dostatečně eliminuje rozdílnost na místech, kde bylo nutno provést lokální výměnu degradovaných omítek. To vše pochopitelně ruku v ruce s potřebným profesionálním přístupem a řemeslnou zdatností jednotlivých profesí.

Interiér

V interiéru objektu byla mimo jiné věnována velká pozornost obnově zdobných štukových stropů. Především se jednalo o postupné šetrné čištění, odstranění sekundárních nátěrů a druhotných depozit, průzkum původní barevnosti, lokální opravy nosných podkladů a eliminaci optických projevů spojených se zatečením vody do profilu omítek.

Samostatnou kapitolou pak byla nejprve samotná volba adekvátního typu nátěrové hmoty, která musela splňovat hned celou řadu kritérií (optická, fyzikální, adhezní atp.), ale i ryze praktické požadavky na odolnost, trvanlivost a v neposlední řadě i optimální zpracování. Jako materiál nejvíce odpovídající všem potřebným parametrům byl po mnoha konzultacích a zkouškách zvolen minerální sol-silikátový nátěr KEIM Optil®, který je zejména vhodný pro náročné úpravy interiérů se zvláštními požadavky na sytost odstínů a vzhled v reprezentační architektuře, problematických světelných podmínkách a podobně. Jako základní nátěr pak byl použit speciální silikátový nátěr na bázi kombinace pojiv křemičitého solu a hydrosolu – KEIM Soliprim.

Samotné míchání odstínů a stanovování potřebných receptur probíhalo dle dochovaných předloh původní barevnosti. Výsledky pak byly jednotlivě i v ucelených kombinacích prezentovány k posouzení, případným korekcím a konečnému odsouhlasení. Celkem bylo připraveno 36 speciálních odstínů a určitou zajímavostí jistě je, že žádný z těchto odstínů není použitý současně ve více místnostech. Celkově velmi dobrý výsledek všech provedených prací nakonec ještě významně umocnilo závěrečné zdobení stropů plátkovým zlatem.

Fakta

Název objektu: Galerie moderního umění v Hradci Králové

Investor: Královéhradecký kraj

Realizace: 2014–2016

Celkové náklady: cca 125 mil. Kč

Generální projektant: INS spol. s r.o.

Generální dodavatel: STAKO spol. s r.o.

Návrh technologie, technický servis dodavatele materiálů: Bednář Ivo – KEIMFARBEN s.r.o

Další reference

Novákovy garáže Hradec Králové

Obnova fasády unikátní stavby z roku…

Sample box pro architekty

Fyzické ukázky vybraných systémů…

Technické listy ve slovenštině

kompletné technické listy vo slovenčině