Poslání společnosti Keimfarben

HODNOTY. VIZE. IDENTITA.

ZÁKLAD NAŠÍ FILOZOFIE

V dobách neustálých změn, rostoucí soutěže a globalizovaných trhů má jasná orientace pro podnikatelské jednání mimořádný význam. Potřebujeme rámec, který nás drží a ukazuje nám směr. Potřebujeme společné hodnoty, které vykazují odpovědnost za nás samé i ostatní a vedou nás v našem počínání.

STŘEDOBOD ČLOVĚK

A potřebujeme otevřené prostory, které umožňují samostatnost a kreativitu. Všude tam, kde spolu lidé pracují, vzniká určitá kultura. Podniková kultura se dnes ukazuje jako jeden z nejdůležitějších předpokladů pro úspěch podniku. Chceme kulturu, která vytváří možnosti pro vlastní iniciativu, která vyžaduje samostatné myšlení a jednání a přitom je nesena našim společným systémem hodnot. To je jak šance tak závazek pro každého z nás aktivně spoluutvářet budoucnost. Přijetí našeho podnikového poslání pro nás všechny představuje předpoklad a způsob společného dosažení našich cílů. Chceme podle toho jednat ve všech našich podnicích a organizacích, na všech úrovních a ve všech funkcích a společně utvářet budoucnost. Naším podnikovým posláním stanovujeme, co je nám důležité, které cíle jsme si vytyčili a jak jich chceme dosáhnout. Pomáhá nám vybrušovat náš obraz na venek a budovat identitu. Stanovujeme jím rámec naší podnikové strategie.

NAŠE PODNIKOVÉ POSLÁNÍ SPOČÍVÁ NA TĚCHTO ZÁKLADECH:

– porozumění
– cíle
– produkty a služby
– kvalita
– životní prostředí
– sociální odpovědnost
– spolupráce
– vedení
– zákazníci
– hospodářský úspěch

BROUSÍME NAŠI IDENTITU A NÁSLEDUJEME NAŠE PRINCIPY:

– otevřeností a jasností
– férovostí a tolerancí
– integritou a transparentností
– závazností a spolehlivostí

"Myslíme vizionářsky a jednáme důsledně"

V dlouhé tradici našeho podniku vidíme solidní základ pro utváření budoucnosti. Charakter domu KEIM je formován duchem našeho zakladatele. Jeho jméno je synonymem pro vize, rozhodnost a odvahu k inovacím. Inovativní práce A.W. Keima pokračuje v našich snahách nastavovat stále nová měřítka v minerální ochraně staveb prostřednictvím technologického pokroku. Naše jasná specializace přitom zajišťuje naši jedinečnou kompetenci v oblasti minerální ochrany staveb. Jsme přesvědčeni o přidané hodnotě minerálních stavebních produktů a toto přesvědčení důsledně uplatňujeme.

"Trvale přesvědčovat nadprůměrným výkonem"

Chceme rozvíjet naši tržní i kompetenční vůdčí pozici v minerálně silikátové ochraně staveb jasnou koncentrací na naše klíčové kompetence. Chceme trvale přesvědčovat nadprůměrnými výkony a využívat naši flexibilitu pro operativní a na zákazníka orientované jednání.

 
"Zavazujeme se k principu trvanlivosti"

Jsme univerzalisty mezi specialisty: v oboru naší specializace „minerálně-silikátová ochrana staveb“ nabízíme vyzrálá a kompletní systémová řešení pro fasády i interiéry. Radíme aktivně, obsáhle a se zaměřením na potřebu stále v zájmu našich zákazníků. Naše nabídka produktů a služeb se řídí myšlenkou trvanlivosti, které jsme se zavázali. V tomto smyslu dbáme obzvláště na hospodářskou efektivitu, ekologickou šetrnost a sociální odpovědnost nabídky našich služeb.

 
"Naše nároky na kvalitu neznají kompromis"

Kvalita je klíč k našemu úspěchu. Je základem důvěry našich zákazníků v naše služby a tím v naši společnost. Proto dáváme přednost dlouhodobé kvalitě před rychlým úspěchem. Kvalita je pro nás něčím konkrétním. Spojujeme s ní dlouhodobý časový horizont ve smyslu životnosti produktů, hospodářské efektivity a spokojenosti zákazníků. Být vůdcem v kvalitě je podstatná součást našeho chápání sebe sama.

 
"Ochranu životního prostředí chápeme jako příležitost"

Snažíme se o celostní řešení, která souznějí s životním prostředím. Ekologické aspekty jsou integrální součástí při utváření našeho produktového portfolia. V šetrném a odpovědném zacházení s životním prostředím vidíme příležitost pro posílení našeho podnikatelského úspěchu. Uvědomělý přístup k životnímu prostředí podporuje surovinově šetrné, energeticky efektivní a tím i nákladově optimalizované procesy a inovativní konkurenceschopná produktová řešení orientovaná na budoucnost.

 
"Sociální zodpovědnost je pro nás závazkem."

Hlásíme se uvědoměle a s přesvědčením i k zodpovědnosti za sociální důsledky našeho jednání. Navenek vnímáme svoji sociální zodpovědnost jako závazek ke zdravotně nezávadným stavebním materiálům. Chceme hodnoty zachovávat a vytvářet, aniž bychom omezovali možnosti budoucích generací. Dovnitř je pro nás sociální zodpovědnost závazek k lidské sounáležitosti, respektu jiných kultur a národností. Cítíme se povoláni, zajišťovat pracovní místa našich zaměstnanců a společnou prací vytvářet nová.

 
"Lidskost se u nás píše VELKÝMI písmeny"

Naši spolupracovníci jsou našimi nejcennějšími zdroji. Naše každodenní práce je formována vzájemnou podporou a respektem. To se projevuje nasloucháním, komunikací a připraveností pomoci. Být jiný chápeme jako vítaný projev lidské individuality. Úspěch naší společnosti je náš společný úspěch. Každý jednotlivec k němu přispívá a je za něj spoluzodpovědný.

 
"Chyby používáme jako příležitost se poučit"

Vést znamená nést odpovědnost. Naši vedoucí pracovníci jsou vzorem, ukazují týmového ducha a praktikují férovost. Motivují jasnými zadáními, kompetencemi a zodpovědnostmi. Jsou povinováni k péči, dbají na rovnost příležitostí a podporují nasazení. Kde se pracuje, tam se stávají i chyby. Používáme chyby jako příležitost k poučení. Věcná, odborná a lidská kompetence jsou nám důležitější než titul a hodnosti.

"Naši zákazníci jsou našimi partnery"

Naše zákazníky chápeme jako partnery našeho úspěchu. Partnerství je po nás posláním. Zavazujeme se k otevřenosti, upřímnosti a férovosti v komunikaci a ve spolupráci. Naši zákazníci si zaslouží to nejlepší, co můžeme nabídnout. Je na každém z nás, učinit ze zákazníka partnera, který nás z přesvědčení a díky positivním zkušenostem doporučí dalšímu.

 
"Chceme úspěch pro nás i naše partnery"

Potřebujeme hospodářský úspěch pro naši společnost, pro bezpečí pracovních míst, pro růst a investice. Potřebujeme ale hospodářský úspěch našich zákazníků a partnerů. Jedno bez druhého nejde. Pracujeme efektivně a cílevědomě, chápeme se příležitostí, myslíme dlouhodobě a jednáme předvídavě. Tím zajišťujeme náš výnos. Přidanou hodnotou našich výrobků a služeb přispíváme k hospodářskému úspěchu našich zákazníků a partnerů.

"Komunikujeme otevřeně a jasně"

Jen ten kdo se jasně vyjádří, je pochopen. Pěstujeme dialog dovnitř i navenek, se spolupracovníky, zákazníky i veřejností. Komunikujeme otevřeně, jasně a srozumitelně. Dbáme na serióznost ve vystupování a srozumitelnost ve formulacích a výpovědích.

 
"Férovost a tolerance jsou pro nás samozřejmostí"

Střetáváme se ostatními výrobci jako férový konkurent, který dodržuje pravidla hry, která platí na trhu. Dbáme zákonů, způsobů a zvyků osob, se kterými spolupracujeme, a zemí, ve kterým jsme aktivní. Distancujeme se od jakékoliv formy diskriminace. Jednáme tak, jak chceme, aby se jednalo s námi.

 
"Integrita je pro nás nepostradatelná"

Víme, že hodnota naší společnosti nezávisí jen na hospodářských datech. Hodnotu tvoří i dobrá reputace a především věrohodnost. To vyžaduje serióznost a transparenci. Pracujeme tvrdě, angažovaně a vytrvale stále v rámci zákonných ustanovení a nařízení. Klademe velký důraz na integritu.

"Jsme odpovědní a spolehliví"

Úspěch je věcí důvěry. Důvěru našich zákazníků a partnerů si chceme zasloužit odpovědným jednáním. Naši zákaznící a partneři se na nás mohou spolehnout.