Úvodník  
další

Vážení přátelé,

přiblížil se konec roku a s ním se uzavírá i první ročník existence našeho magazínu KEIM INFO. Namísto rozjímavého bilancování nám dovolte pouze stručně (ale o to radostněji) konstatovat, že KEIM INFO se setkalo s velice příznivou odezvou nejen u zaměstnanců a spolupracovníků naší firmy, ale i u daleko širšího okruhu čtenářů z řad stavařů, architektů a památkářů. Někteří z Vás využili i možnosti sledovat KEIM INFO na internetu – tuto jeho podobu chceme v budoucnu využívat k různým diskusím a prezentaci zajímavých materiálů, které svým rozsahem přesahují tištěnou podobu magazínu.

Toto KEIM INFO je tedy posledním v letošním roce, ale hned na jaře zahájíme druhý ročník, jehož první číslo k Vám vyšleme ještě před Mezinárodním stavebním veletrhem IBF 2000 v Brně.

Děkujeme za přízeň. Přejeme Vám hodně úspěchů, radost i zdraví – a samozřejmě pěkný nový rok.
Kaple sv. Floriána předchozí
další

Ke vzniku kaple sv. Floriána se váže následující pověst. Kníže Antonín Florián z Lichtenštejna jel z honu z moravskokrumlovské obory na zámek. V blízkosti kopce Špilberku se koně splašili a podařilo se je zastavit až na samém okraji srázu. Na památku své záchrany dal kníže postavit kapli zasvěcenou sv. Floriánovi.

Z historických pramenů vyplývá, že kaple byla vystavěna v letech 1695-97 z popudu knížete Lichtenštejna. 30. července 1697 byla za hojné účasti přihlížejících slavnostně vysvěcena krumlovským farářem Františkem Ignácem Budišovským. Byla zasvěcena sv. Floriánovi, který byl už dříve (25. dubna 1690) zvolen patronem Moravského Krumlova. Monumentální stavba kaple měla původně pět věží. Později byla věž umístěná ve středu kaple odstraněna a dodnes zdobí kapli čtyři věže v jednotlivých rozích. V průběhu napoleonských válek prošla kaple velmi těžkým obdobím. Při druhém tažení v roce 1809 (poprvé přitáhli již 1805) se u Moravského Krumlova utábořila francouzská armáda v síle 10 000 mužů. Kaple sv. Floriána byla použita jako stáj pro koně a na oltáři byla zřízena ševcovská dílna. I po odchodu vojsk zůstala kaple nadále opuštěná a v roce 1829 byl dokonce uloupen zvon.

Až v roce 1833 bylo rozhodnuto o znovuobnovení znesvěcené kaple. Velkým příznivcem této myšlenky byl zejména knížecí inspektor statků Matthias Zimmermann, který obnovu materiálně podporoval. Dal dokonce přivézt zařízení z kaple až z Velkých Losin. Značný podíl na obnově měly i veřejné sbírky konané speciálně k podpoře opravy kaple. 4. května 1834 byla kaple znovu vysvěcena děkanem Johannem Eitelhuberem za asistence 11 dalších kněží. 25. dubna se při příležitosti 148. výročí velkého požáru města rozezněly nové varhany.

Od obnovy kaple se zde konaly mše svaté na sv. Marka 25. dubna, na sv. Floriána 4. května a následující neděli poutní mše. V roce 1926 byl v kapli instalován nový, 75 kg vážící zvon „Florián“. Tento byl v průběhu II. světové války odvezen pro potřeby zbrojní výroby. Po válce v roce 1946 byl do kaple přenesen třicetikilogramový zvon z farního kostela.

Ve druhé polovině dvacátého století kaple postupně chátrala. Výrazně byla zdevastována zejména v šedesátých letech, kdy bylo její zařízení včetně varhan zničeno, zvon byl ukraden. V letech 1968-69 podnikl farní úřad kroky k záchraně kaple. U Hutních montáží byly objednány ocelové pancéřové dveře, aby bylo možno zamezit vstupu vandalů do objektu, byly provedeny stavební úpravy, které alespoň částečně zahladily stopy po devastaci. I přesto čekala kapli další rána. 3. 12. 1999 byla kaple vykradena. V letech 1997-1998 proběhla nákladná rekonstrukce, 4. 5. 1998 byla vysvěcena a 10. 5. 1998 byla při pouti za hojné účasti veřejnosti i osobností regionálního i celostátního politického a kulturního dění (mezi jinými i dvou senátorů a poslance) slavnostně otevřena.

Rekonstrukce kaple sv. Floriána v Moravském Krumlově předchozí
další

V letech 1997 až 1998 byla provedena nákladná rekonstrukce kaple sv. Floriána. Celková investice do oprav dosáhla výše 4 300 000 Kč. Hlavním investorem bylo město Moravský Krumlov, které vynaložilo 3 600 000 Kč. 600 000 Kč poskytlo ministerstvo kultury. Generálním dodavatelem opravy byla znojemská stavební firma Jelínek. Tato stavební firma má s rekonstrukcemi památek bohaté zkušenosti, i když nejsou dominantní náplní její činnosti. Jen ve Znojmě prováděla rekonstrukci některých měšťanských domů, Jihomoravského divadla, nebo například předláždění nám T. G. M. o rozloze cca 10 000 m2. Rekonstrukci kaple sv. Floriána vedl p. Šimša.

Rekonstrukce začala v červenci 1997 stavbou lešení. Bylo nutné vyřešit statické zajištění stavby, protože díky výrazně zchátraným konstrukčním prvkům sedla klenba o 12 cm a vzdálenost středních partií stěn se v horní části zvětšila až o půl metru. Byla sejmuta omítka, následně vyměněna střešní krytina. Po odkrytí staré krytiny se objevila jeden a půl metru silná vrstva holubího trusu a fragmentů hnízd. Na žádost památkového ústavu byla na střechu položena přibíjená střešní krytina (pálená taška z Jerčan). Byly kompletně obnoveny omítky. V soklové zóně byly použity sanační omítky a na ostatních částech stavby vápenná omítka.

Byly opraveny veškeré kamenické prvky, socha svatého Floriána, vyměněny stupně schodů. Do oken byly zasazeny ručně kované mříže, za které bylo umístěno pletivo jako zábrana proti vnikání ptáků.

V zimních měsících byly veškeré stavební práce přerušeny znovu začaly až v březnu. Byly provedeny všechny finální úpravy, osazeny kamenické prvky, které se opravovaly v dílnách, i zlacené kopule věžiček. Do slepých oken byla provedena iluzorní malba a na závěr byla kaple opatřena novým nátěrem, jehož odstín byl zvolen po několika testech a při konzultacích s památkáři.

Průběh rekonstrukce prokázal, jak složitá je rekonstrukce historických památek. Kromě již zmiňovaných problémů (změna geometrie stěn, pokles klenby, nánosy holubího trusu) se složitost projevila i v náročnosti stavby. Vzhledem k rozsahu prací na stavbě pracovalo zároveň 15-20 řemeslníků (mimoto další např. v restaurátorských dílnách). Bylo nutno využít i speciální techniku – zvedací plošinu hasičského záchranného sboru – i specialisty pro výškové práce. Celá rekonstrukce proběhla podle harmonogramu a kapli sv. Floriána se podařilo předat tak, aby mohla být včas vysvěcena a 10. 5. 1998 mohla proběhnout slavnostní mše a slavnostní otevření.

Zahradní slavnost předchozí
další

Zaměstnanci brněnského Památkového ústavu již před lety zjistili, že jejich ústav postihla nemoc větších firem a mnohdy se navzájem znají spíše z e-mailů, předávaných spisů a písemné komunikace, než osobně. Cítili, že to není úplně ono, a tak před čtyřmi lety vznikl mezi zaměstnanci nápad uspořádat neformální společenské setkání pro sebe a své přátele. V roce 1996 proběhla první „Zahradní slavnost“ na zámku v Miloticích. Sešla se zde zajímavá společnost složená ze zaměstnanců Památkového ústavu, jejich rodinných příslušníků, bývalých zaměstnanců – důchodců či pracovníků ochrany přírody a zaměstnanců spřátelených firem, kteří se postupně stávají kromě dodavatelů také dobrými přáteli.

Zahradní slavnost měla tak velký úspěch, až založila novou tradici obdobných setkání, která se od té doby konají již každoročně.

V dalších letech následovaly Valtice, pak Rájec nad Svitavou a letos se Zahradní slavnost konala ve dvoraně zámku v Lednici. Vždy šlo o objekty ve správě brněnského Památkového ústavu.

Letošní setkání začalo, jakmile poslední návštěvníci opustili brány zámku. Asi 100 až 120 hostů, ti odvážnější v různých historických kostýmech, nejprve prošlo zámkem a začalo se ve dvou vymezených místnostech a přilehlé části zahrady bavit. Neplánovanou součástí programu byl varhanní koncert p. Ondřeje Vaňka, jednoho z hostů, v zámecké kapli. Koncert byl domluven až během večera a zazněla hudba J. S. Bacha.

Největší atrakcí byla každoroční tombola, k poslechu i k tanci hrála cimbálová muzika Kalíšek a firma Zamazal & syn dokazovala, že kromě statiky staveb umí i péci selata. Víno pro oslavu zajistila firma Archatt. Po skončení Zahradní slavnosti se většina účastníků odebrala připraveným autobusem zpět do svých domovů.

Pořádání takovéto slavnosti vyžaduje nejen nezměrné úsilí pořadatelů, ale i čím dál větší finanční zdroje. Odborová organizace a Památkový ústav, kteří jsou spolupořadateli, nedisponují příliš velkými zdroji, a proto se pořadatelé obrátili na spřátelené firmy a účastníky se žádostí o pomoc.

Osvědčený dlouhodobý dodavatel nátěrových hmot a dalších materiálů stavební obnovy na mnoha památkách (včetně objektů ve správě Památkového ústavu v Brně) KEIMFARBEN se stal spolupořadatelem.

Další firmy přispěly sponzorsky – buď finančně, nebo obdobně jako Zamazal & syn. Letošní Zahradní slavnost sponzorovaly tyto firmy:

Zamazal & syn, zabezpečují statické práce, mimo jiné na opravě lednického minaretu, PSJ Jihlava, generální dodavatel úprav nového sídla PÚ v Brně, na zámku v Lednici dodavatel opravy teras, Archatt, s.r.o., kromě projekčních činností zabezpečují i stavební práce na opravě akvaduktu v Lednici, OK design, s.r.o., jsou generálním dodavatelem prací na opravě zámeckého skleníku, Lukas, s.r.o., jsou dodavatelem restaurátorských prací na obnově kulturních památek nejen na jižní Moravě.

Drobnými sponzory se stali i sami hosté. Z jejich darů vznikla velmi zajímavá tombola.

Kromě cenných a hodnotných předmětů (třeba z provenience vinných závodů) bylo možno vyhrát i předměty umělecky kuriózní či zcela programové kýče. Na některé z nich se výherci (zvláště ti se smyslem pro recesi) těší každoročně, neboť se již staly putovními. V KEIMFARBEN také přemýšlejí, kdo se asi stane majitelem nádherných hodin na pálené střešní tašce, které vyhráli v letošním roce.

Nejen díky speciálním výhrám v tombole se většina účastníků těší na další setkání.

Využití KEIM Flagranti v areálu Vysoké školy veterinární a farmaceutické v Brně předchozí
další

V našem seriálu věnovaném boji proti graffiti jsme se postupně věnovali technickému rozdělení antigraffiti prostředků, principu ochrany naším antigraffiti systémem KEIM Flagranti a možnostmi, které jeho využití skýtá.

Nyní se tedy budeme věnovat poznatkům, které přineslo praktické využití KEIM Flagranti. Abychom mohli mluvit o nějakých zkušenostech, museli jsme vybrat plochu, na které je systém aplikován již delší dobu (alespoň půl roku) a je dostatečně velká.

Tato kritéria splňuje aplikace KEIM Flagranti v areálu Vysoké školy veterinární a farmaceutické v Brně. Budovy této vysoké školy (zvlášť ty z ulice Palackého – zde i plot) byly velmi častým terčem útoku sprejerů. Zejména u budovy č. 32 – původně hlavní budovy vychovatelny, která je jako významné architektonické dílo novoklasicismu památkově chráněna, je to velmi nepříjemné. Nepomohly ani pokusy o spolupráci s policií. Městská policie sice na chvíli instalovala kamerový systém, ale dlouhodobější sledování nebylo technicky možné. Správa budov proto rozhodla, že opatří exponovaná místa pláště budov ochranným prostředkem proti graffiti. Nejdříve byl zvolen přípravek na bázi vosku, jehož úkolem bylo zamezit pronikání barev do omítky a usnadnit jejich snímání. Kvalita tohoto prostředku však nedosahovala dostatečných parametrů. Barvy pronikaly až na omítku a vosková vrstva nešla dokonale odstranit. I proto padla volba na KEIM Flagranti – prostředek se zcela jiným ochranným působením.

Malířská firma STARMAL pana Řezníčka aplikovala v jarních měsících na exponované plochy dvě vrstvy KEIM Flagranti. Ihned druhý den ráno se objevilo velké množství graffiti. Po jejich prvním přetření se další graffiti objevují výrazně méně. Podle slov p. Řezníčka, který zajišťuje denní servis a okamžité přetírání graffiti, se většinou po víkendu objevují pouze textové zkratky (TAGY – pozn. redakce) a vždy jiné! To znamená, že na chráněnou plochu stříkají stále jiní sprejeři a ti, jejichž graffiti byla přetřena, plochu vynechávají. Navíc rozměry graffiti nejsou velké a je snadné je přetírat štětečkem.

P. Polášek ze správy budov Vysoké školy veterinární a farmaceutické v Brně původně systému ochrany využívajícímu psychologie sprejerů nevěřil, nyní jej však považuje za nejúčinnější prostředek, se kterým se setkal.

Problém graffiti se podle něj přesunul mimo chráněnou plochu na jiná místa. Bohužel nejbližší vhodnou plochou je podezdívka a sloupy plotu před školou, které dosud nejsou KEIM Flagranti ošetřeny.

Pro úspěch KEIM Flagranti je velmi důležité denní sledování a okamžité přetírání graffiti. Tuto funkci úspěšně plní firma STARMAL, která v areálu Vysoké školy veterinární a farmaceutické v Brně provádí i další malířské práce.

Podle p. Poláška systém KEIM Flagranti zatím zcela plní svou ochrannou funkci a jsou s ním spokojeni.

Společnost - lidé - zajímavosti zpět
začátek

Servisní technik Jaromír Holub v průběhu letošního roku ukončil vysokoškolská studia, byl slavnostně promován magistrem a posunul tím vzdělanostní potenciál firmy opět o kousek výše.